Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Uprawnienia Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej

1. Kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu. 2. Kontrola ilości, masy i gatunków odłowionych ryb przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu.

3. Zabezpieczenie porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza.

4. W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia - odbierania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu w tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym strażnik P.S.S.R. podczas i w związku z wykonywaniem wskazanych wyżej czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle kodeksu karnego z 06.06.1997 r. oznacza, że :

- Naruszenie nietykalności cielesnej strażnika P.S.S.R. jest przestępstwem z art. 222 § 1 kodeksu karnego zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

- Dopuszczenie się czynnej napaści na strażnika P.S.S.R z użyciem broni palnej noża lub innego niebezpiecznego narzędzia, albo środka obezwładniającego jest przestępstwem z art. 223 kodeksu karnego zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat dziesięciu.

- Stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia strażnika P.S.S.R. do przedsięwzięcia lub zaniechania czynności jest przestępstwem z art. 224 § 2 kodeksu karnego zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat trzech, a jeżeli następstwem takiego zachowania było naruszenie ciała lub rozstroju zdrowia, trwającego dłużej niż siedem dni albo ciężki uszczerbek na zdrowiu jest przestępstwem z art. 224 § 2 kodeksu karnego zagrożony karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu

- Znieważenie strażnika P.S.S.R. lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest przestępstwem z art. 226 § 1 kodeksu karnego zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 Dodatkowo przypominam że Strażnik ma prawo wyjątkowych sytuacjach skierować wniosek o ukaranie mandatem do Państwowej Straży Rybackiej.

 

                          UWAGA WĘDKARZE!!!

 

POSIADANIE PRZY SOBIE W CZASIE WĘDKOWANIA

KARTY WĘDKARSKIEJ I ZEZWOLENIA

JEST OD ROKU 2011 OBOWIĄZKOWE

A ICH BRAK BĘDZIE WEDŁUG NOWEJ USTAWY KARANY MANDATEM NIE MNIEJSZYM NIŻ 200 ZŁ.

Przygotował Radosław Działa